SightGRIP

Försäljning och support

Tel: 01629 636 210

Email: sales@sightgrip.com

Villkor för användning av webbplatsen

Denna sida (tillsammans med de dokument som man hänvisar till på sidan) berättar om villkoren för hur du kan använda vår webbplats www.sightgrip.co.uk (vår webbplats), antingen som en gäst eller en registrerad användare. Läs dessa användningsvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du godkänner dessa användningsvillkor och att du accepterar att följa dem. Om du inte godkänner dessa användningsvillkor ska du inte använda vår webbplats.

Information om oss

www.sightgrip.co.uk är en webbplats som drivs av Hoben International Limited ("Vi"). Vi är registrerade i England under företagsnummer 03073621 och har vårt registrerade kontor på Ivy House Foundry, Ivy House Road, Hanley, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST1 3NR, Storbritannien. Vår huvudsakliga handelsadress är Brassington Works, Brassington, Matlock, Derbyshire, DE4 4HF, Storbritannien. Vårt momsregistreringsnummer är GB278923705. Vi är ett aktiebolag.

Åtkomst till vår webbplats

Åtkomst till vår webbplats tillåts på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den service vi erbjuder på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi kan inte hållas ansvariga om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

Från tid till annan kan vi begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, för användare som har registrerat sig hos oss.

Om du väljer, eller tilldelas, en användaridentifieringskod, ett lösenord eller annan typ av information som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som konfidentiell, och du får inte lämna ut den till någon tredje part. Vi har rätt att avaktivera användar-ID eller lösenord, oavsett om de valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om vi anser att du har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa användningsvillkor.

Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som krävs för att du ska ha åtkomst till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internet-anslutning är medvetna om dessa villkor, och att de följer dem.

Förbjudna användningsområden

Du får endast använda vår webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats:

 • På något sätt som bryter mot gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning eller förordning;
 • På något sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller har olagligt eller bedrägligt syfte eller verkan;
 • I syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt;
 • För att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte uppfyller våra innehållsstandarder;
 • För att skicka, eller upphandla utskick av, oombedd eller obehörig reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande värvning (spam);
 • Att medvetet överföra uppgifter, skicka eller ladda upp material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, tangentloggare, spyware, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkod som syftar till att påverka driften av program- och hårdvara.

Du godkänner även:

 • Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller sälja vidare någon del av vår webbplats i strid med bestämmelserna i våra användningsvillkor för användning av webbplatsen;
 • Att inte komma åt utan tillstånd, hindra, skada eller störa:
  • Någon del av vår webbplats;
  • Utrustning eller nätverk där vår webbplats lagras;
  • Programvara som används vid tillhandahållandet av vår webbplats; eller
  • Utrustning eller nätverk eller programvara som ägs eller används av någon tredje part.

Avstängning och uppsägning

Vi kommer att avgöra, enligt vårt omdöme, om det har skett ett brott mot acceptabel användning enligt denna policy genom din användning av vår webbplats. När ett brott mot denna policy har skett, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser vara lämpliga.

Underlåtenhet att följa denna policy utgör ett väsentligt brott mot användningsvillkoren för webbplatsen som ger dig rätt att använda vår webbplats, och kan leda till att vi vidtar alla eller några av följande åtgärder:

 • Omedelbar, tillfällig eller permanent återkallelse av din rätt att använda vår webbplats.
 • Omedelbar, tillfällig eller permanent borttagning av inlägg eller material som laddats upp av dig till vår webbplats.
 • Utfärdande av varning till dig.
 • Rättsliga åtgärder mot dig för återbetalning av alla kostnader som skadestånd (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av avtalsbrottet.
 • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
 • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi skäligen anser är nödvändigt.

Vi undantar oss ansvar för åtgärder som vidtagits med anledning av brott mot denna policy. Åtgärderna som beskrivs i denna policy är inte begränsade, och vi kan vidta andra åtgärder som vi rimligen anser vara lämpliga.

Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats, och av det material som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du kan skriva ut en kopia och ladda ner utdrag av alla sidor från vår webbplats för din personliga referens och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på material som läggs upp på vår webbplats.

Du får inte ändra pappers- eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik utan den tillhörande texten.

Vår status (och eventuella identifierade bidragsgivares status) som författare av material på vår sajt måste alltid anges.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiellt syfte utan att först erhålla tillstånd att göra det från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användningsvillkor, kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material som du har skapat.

Tillit till information som läggs ut

Kommentarer och annat material som publiceras på vår webbplats är inte avsedda att utgöra råd på vilka tillit ska placeras. Vi frånsäger oss därför allt ansvar som följer av att en besökare på vår webbplats förlitar sig på sådana material, eller någon som kan informeras om något av dess innehåll.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats med jämna mellanrum och kan när som helst ändra innehållet. Vid behov kan vi tillfälligt stänga åtkomsten till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Någon del av materialet på vår webbplats kan vara inaktuell vid en viss tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Vårt ansvar

Materialet som visas på vår webbplats tillhandahålls utan några garantier eller villkor beträffande dess riktighet. I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi, andra medlemmar i vår koncern och tredje parter som är anslutna till oss härmed uttryckligen:

 • Samtliga villkor och garantier som annars kan tolkas genom lag, sedvanerätt eller rättviselagen.
 • Allt ansvar för direkta, indirekta eller följdskador eller skador som orsakats av någon användare i samband med vår webbplats eller i samband med användning, oförmåga att använda, eller resultatet av användandet av vår webbplats, webbplatser länkade till den och alla material som publiceras på den, bland annat:
  • Förlust av inkomst eller intäkter;
  • Förlust av affärer;
  • Förlust av vinst eller avtal;
  • Förlust av förväntade besparingar;
  • Förlust av uppgifter;
  • Förlust av goodwill;
  • Förlorad hanterings- eller kontorstid; och
  oavsett om de orsakats av kränkning (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller på annat sätt, även om de var förutsebara, under förutsättning att detta villkor inte skall hindra krav på förlust av eller skada på materiell egendom eller andra krav på direkt ekonomisk skada som inte är undantaget några av de kategorier som anges ovan.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet, och inte heller vårt ansvar för bedrägligt beteende eller missvisande information om en grundläggande fråga, och inte heller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Uppgifter om dig och dina besök på vår webbplats

Vi bearbetar information om dig i enlighet med vår Integritetspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan bearbetning och garanterar att alla uppgifter som du ger är sanna.

Virus, dataintrång och andra brott

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana brott till berörda brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott, kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra omedelbart.

Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada orsakad av en distribuerad överbelastningsattack, ett virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, programvara, uppgifter eller annat privat material på grund av din användning av vår webbplats eller nedladdning av material som lagts ut på den, eller på någon webbplats som är kopplad till den.

Länkar från vår webbplats

Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

Jurisdiktion och tillämplig lag

De engelska domstolarna har exklusiv jurisdiktion över alla fordringar som härrör från eller i samband med ett besök på vår webbplats, även om vi behåller rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt hemland eller något annat relevant land.

Dessa användningsvillkor och eventuella tvister eller fordringar som uppstår ur eller i samband med dem eller deras ämne eller bildning (inklusive utomobligatoriska tvister eller fordringar) skall regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales.

Varumärken

SightGrip™ är varumärken som ägs av Hoben International Limited.

Variationer

Vi kan ändra dessa användningsvillkor när som helst genom att ändra den här sidan. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att uppmärksamma eventuella ändringar som vi gjort eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa användningsvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publicerats på annan plats på vår webbplats.

Frågor

Om du har frågor om material som visas på vår webbplats ber vi dig kontakta info@sightgrip.co.uk. Tack för att du besöker vår webbplats.